Call Us Today/WhatsAPP

(+86)-138-128-59969
Ekstrüzyon kalıplama işleminin avantajları ve dezavantajları
You are here: Home » News » News » Ekstrüzyon kalıplama işleminin avantajları ve dezavantajları

Ekstrüzyon kalıplama işleminin avantajları ve dezavantajları

Views: 0     Author: MEPER Machinery     Publish Time: 2022-07-27      Origin: MEPER Machinery

Ekstrüzyon kalıplama işleminin avantajları ve dezavantajları

Today, let's talk about the advantages and disadvantages of extrusion molding process. After talking about injection molding yesterday, let's talk about the advantages and disadvantages of extrusion molding? Extrusion molding and injection molding are the methods of plastic blow molding, and the two methods naturally have their own characteristics and differences.

MEPER machine production line

I Advantages of extrusion molding


The extrusion molding process is widely used in the processing of rubber, plastics and fibers.


1. The more prominent feature of extrusion blow molding machine is the continuous production, which can produce pipes, plates, bars, profiles, films, cables and monofilaments of any length according to needs.


2. Not only is the production efficiency high, but the single-machine output of the extrusion blow molding machine is also high. If it is an extrusion unit with a diameter of 65mm, the production of polyvinyl chloride film can reach more than 450t per year.


3. Extrusion molding technology has a wide range of applications, whether it is used in the processing of rubber, plastics, fibers, etc., especially in the production of plastic products. Most thermoplastics and some thermosetting plastics can be processed by this method , In addition to direct molding products, extrusion methods can also be used for mixing, plasticization, granulation, coloring, blank molding and other processes.


For example, when the extruder cooperates with the calender, it can also be used to produce calendered films; when it cooperates with the press, it can produce various pressed moldings; when it cooperates with the blow molding machine, it can produce hollow products. In the production process of rubber products, the extrusion method is used to manufacture treads, inner tubes, hoses and various products with complex cross-sectional shapes and semi-finished products such as hollow, solid, and rubber-coated products. It can also be used for continuous mixing of filter rubber and raw rubber. Plasticizing and granulation purposes.

In petrochemical plants, in the process of resin production, extruder can be used to extrude and remove water in resin, and extruder can be used to complete the mixing of additives and modifiers in various grades of resin to complete the resin granulation process.


4. Compared with the injection molding machine and the calender, the extrusion molding process has simple equipment, less investment, and the manufacturing process is relatively low, the equipment cost is low, the installation and debugging process is more convenient, the floor area is small, and the requirements for the workshop and supporting facilities are relatively simple. .

mould for blowing machine

MEPER blow molding machine

II Disadvantages of extrusion molding


The disadvantages of extrusion blow molding machines are equally obvious.


1. The compactness generated by the extrusion molding process is poor.


2. The combination of the sheath of the equipment and the core is poor.


The above is the whole content of the advantages and disadvantages of extrusion molding process, continue to pay attention to MEPER MACHINE to learn more about blow molding machine knowledge.

MEPER blow molding machine


Bugün ekstrüzyon kalıplama işleminin avantaj ve dezavantajlarından bahsedelim. Dün enjeksiyon kalıplama hakkında konuştuktan sonra, ekstrüzyon kalıplamanın avantaj ve dezavantajlarından bahsedelim mi? Ekstrüzyon kalıplama ve enjeksiyon kalıplama, plastik üflemeli kalıplama yöntemleridir ve iki yöntemin de doğal olarak kendine has özellikleri ve farklılıkları vardır.

I Ekstrüzyon kalıplamanın avantajları


Ekstrüzyon kalıplama işlemi, kauçuk, plastik ve liflerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


1. Ekstrüzyon şişirme makinesinin daha belirgin özelliği, ihtiyaca göre her uzunlukta boru, levha, çubuk, profil, film, kablo ve monofilament üretebilen sürekli üretimdir.


2. Sadece üretim verimliliği değil, aynı zamanda ekstrüzyon şişirme makinesinin tek makine çıkışı da yüksektir. 65 mm çapında bir ekstrüzyon ünitesi ise, polivinil klorür film üretimi yılda 450 tondan fazla olabilir.


3. Ekstrüzyon kalıplama teknolojisi, ister kauçuk, plastik, lif vb. maddelerin işlenmesinde, ister özellikle plastik ürünlerin üretiminde kullanılsın, geniş bir uygulama alanına sahiptir. Çoğu termoplastik ve bazı termoset plastikler bu yöntemle işlenebilir, Doğrudan kalıplama ürünlerine ek olarak, ekstrüzyon yöntemleri de karıştırma, plastikleştirme, granülasyon, renklendirme, boş kalıplama ve diğer işlemler için kullanılabilir.


Örneğin, ekstrüder kalender ile işbirliği yaptığında, perdahlı filmler üretmek için de kullanılabilir; presle işbirliği yaptığında çeşitli preslenmiş kalıplar üretebilir; şişirme makinesi ile işbirliği yaptığında içi boş ürünler üretebilir. Kauçuk ürünlerin üretim sürecinde, basamaklar, iç borular, hortumlar ve karmaşık kesitli çeşitli ürünler ile içi boş, katı ve kauçuk kaplı ürünler gibi yarı bitmiş ürünler üretmek için ekstrüzyon yöntemi kullanılır. Filtre kauçuğu ve ham kauçuğun sürekli karıştırılması için de kullanılabilir. Plastikleştirme ve granülasyon amaçlı.

Petrokimya tesislerinde, reçine üretimi sürecinde, ekstrüder reçinedeki suyu çıkarmak ve çıkarmak için kullanılabilir ve ekstrüder, reçine granülasyon işlemini tamamlamak için çeşitli reçine derecelerinde katkı maddeleri ve değiştiricilerin karıştırılmasını tamamlamak için kullanılabilir.


4. Enjeksiyon kalıplama makinesi ve kalender ile karşılaştırıldığında, ekstrüzyon kalıplama işlemi basit ekipmana, daha az yatırıma sahiptir ve üretim süreci nispeten düşüktür, ekipman maliyeti düşüktür, kurulum ve hata ayıklama işlemi daha uygundur, taban alanı küçük ve atölye ve destekleyici tesisler için gereksinimler nispeten basittir. .


II  Ekstrüzyon kalıplamanın dezavantajları


Ekstrüzyon üflemeli kalıplama makinelerinin dezavantajları da aynı derecede açıktır.


1. Ekstrüzyon kalıplama prosesi tarafından üretilen kompaktlık zayıftır.


2. Ekipman kılıfı ve çekirdek kombinasyonu zayıf.


Yukarıdakiler, ekstrüzyon kalıplama işleminin avantaj ve dezavantajlarının tüm içeriğidir, şişirme makinesi bilgisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için MEPER MAKİNA'ya dikkat etmeye devam edin.

make inquiry MEPER


Global blow molding machine solutions supplier

QUICK LINKS

PRODUCT LIST

Call Now For Service!

(+86)-138-128-59969
Copyright 2022 MEPER Machine